ویزا چین

نمونه ویزای اخذ شده

ویزای یکساله
 


 
توریستی انفرادی (L)

قیمت ویزای
انفرادی عادی 105 $
انفرادی فوری 130 $
انفرادی خیلی فوری 150 $

اعتبار این ویزا 3 ماه می باشد و از روز ورود 30 روز اجازه اقامت دارد. این ویزا به صورت لیبل صادر میشود.
ویزای انفرادی عادی 9 روز ، ویزای انفرادی فوری 7 روز ، و ویزای انفرادی خیلی فوری 5 روز زمان میبرد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 
4*6 رنگی تمام رخ پشت زمینه سفید و تمکن به مبلغ 35 میلیون تومان مورد نیاز میباشد.


 
تجاری یکبار ورود (M)

قیمت ویزای
تجاری عادی 185 $
تجاری فوری 215 $

در این نوع ویزا مانند ویزای توریستی اعتباری معادل 3 ماه و 1 ماه اجازه اقامت دارد.
حداقل 15 روز برای آماده شدن این ویزا زمان لازم است.
مدارک لازم : پاسپورت، دو قطعه عکس رنگی4*6  تمام رخ پشت زمینه سفید و تمکن به ازای هر نفر 35 میلیون تومان مورد نیاز است.


 
ویزا توریستی گروهی


قیمت
ویزای گروهی عادی 95 $ ویزای گروهی فوری 125 $ 
در این نوع ویزا حداقل 5 نفر باید با یکدیگر ورود و خروج داشته باشند . اعتبار و اقامت ویزای گروهی از تاریخ مد نظر مسافر به مدت 30 روز می باشد این ویزا فاقد لیبل می باشد و در دو برگ مجزا یک برگ برای خروج مسافر و یک برگ برای ورود مسافر در نظر گرفته می شود. کپی این برگه ها فاقد اعتبار قانونی می باشد .
ویزا ی گروهی عادی 12 روز و ویزای گروهی فوری 10 روز زمان میبرد .
 مدارک لازم : پاسپورت دو قطعه عکس 
4*6 تمام رخ پشت زمینه سفید و تمکن به ازای هر نفر 35 میلیون تومان مورد نیاز است.


 
تجاری دوبار ورود 3 ماهه یا 6 ماهه (M)

قیمت ویزای
تجاری 3 ماهه عادی 380 $
تجاری 3 ماهه فوری 410 $
تجاری 6 ماهه عادی 410 $
تجاری 6 ماهه فوری 440 $

در بازه 3 یا 6 ماه دوبار اجازه ورود دارد و در هر ورود نهایتا 30 روز اجازه اقامت دارد.

برای اخذ این ویزا داشتن یک ویزای توریستی یا تجاری الزامیست.

حداقل 15 روز برای آماده شدن این ویزا زمان لازم است.

مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 رنگی پشت زمینه سفید و تمکن به ازای هر نفر 35 میلیون تومان مورد نیاز است


 
تجاری 6 ماهه مولتیپل (M)


قیمت ویزای
تجاری مولتیپل عادی 530 $
تجاری مولتیپل فوری 560 $

در بازه 6 ماهه ، مسافر میتواند به دفعات ورود و خروج داشته باشد و در هر ورود نهایتا 30 روز اقامت .
لازم به ذکر است خروج مسافر حتما نباید به ایران باشد. 
برای اخذ  این ویزا داشتن حداقل 2 عدد ویزای تجاری کوتاه مدت الزامیست.
حداقل 15 روز برای آماده شدن این ویزا زمان لازم است.
 مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ پشت زمینه سفید و تمکن به ازای هر نفر 35 میلیون تومان مورد نیاز است .


 
تجاری یکساله مولتی (M)


قیمت
تجاری مولتی عادی 680 $
تجاری مولتی فوری 710 $

در بازه یکساله ، مسافر میتواند به دفعات ورود و خروج داشته باشد و در هر ورود نهایتا 30 روز اقامت. لازم به ذکر است خروج مسافر حتما نباید به ایران باشد. برای اخذ این ویزا داشتن حداقل 3 عدد ویزای تجاری الزامیست.
حداقل 15 روز برای آماده شدن این ویزا زمان لازم است.
مدارک لازم : پاسپورت، دو قطعه عکس 4*6  رنگی تمام رخ  پشت زمینه  سفید  و تمکن به ازای هر نفر 35 میلیون تومان مورد نیاز است.


 
تجاری 90 روز اقامت (M)


قیمت
تجاری 90 روز عادی 550$
تجاری 90 روز  فوری 580$

در بازه 3 ماهه ، مسافر میتواند یکبار ورود 90 روز اقامت داشته باشد. لازم به ذکر است در این ویزا مسافر نمیتواند بیشتر از یکبار ورود داشته باشد. برای اخذ این ویزا داشتن حداقل 2 عدد ویزای توریستی یا تجاری کوتاه مدت الزامیست.
حداقل 15 روز برای آماده شدن این ویزا زمان لازم است.
مدارک لازم : پاسپورت، دوقطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ پشت زمینه سفید و تمکن به ازای هر نفر 110 میلیون تومان مورد نیاز است.


 
ویزا ترانزیت (G)

قیمت ویزا
ترانزیت یکبار ورود 120 $
ترانزیت دوبار ورود 170 $
این ویزا به دو صورت یکبار ورود و دوبار ورود صادر میشود و در هر ورود با 
در نظر گرفتن بلیط مسافر بین 24 تا 48 ساعت اجازه اقامت دارد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ پشت زمینه سفید و بلیط مقصد با داشتن ترانزیت در چین. 


 
فرم سفارت چین فرم تایید مدارک چین فرم تکمیل مشخصات فردی