ویزا قرقیزستان

ویزای توریستی لیبل

قیمت
ویزای توریستی یکبار ورود عادی 65 $
ویزای توریستی یکبار ورود فوری 105$
ویزای توریستی دوبار ورود عادی 75$
ویزای توریستی دوبار ورود فوری 155$

این ویزا طبق واچر بلیط مسافر (نهایتا 30 روزه) صادر میشود.
*مدت زمان آماده شدن ویزای عادی 10روزکاری می باشد.
*مدت زمان آماده شدن ویزای فوری 3 روزکاری می باشد.

مدارک لازم : اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*3 ، تاریخ سفر ، تکمیل فرم مشخصات فردی.
 
ویزای توریستی الکترونیک

قیمت
یک ماهه یکبار ورود 50 $
یک ماهه دوبار ورود 75 $
سه ماهه یکبار ورود 60 $
الکترونیک : در این نوع ویزا مسافر از روز اعلام ، 30 روز اجازه اقامت دارد .این ویزا به سه صورت یکماهه یکبار ورود ، 1 ماهه دوبار ورود ، 3 ماهه یکبار ورود(با حداکثر 90روز اقامت) صادر میگردد.
مدت آماده شدن این ویزا  7 تا 10 روز کاری زمان میبرد.

مدارک لازم :  پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6  ،تکمیل فرم مشخصات فردی. 
ویزای تجاری الکترونیک


قیمت
یک ماهه یکبار ورود 70 $
یک ماهه مولتی ورود 80 $
سه ماهه یکبار ورود 85 $
الکترونیک : در این نوع ویزا مسافر از روز اعلام ، 30 روز اجازه اقامت دارد .این ویزا به سه صورت 1 ماهه یکبار ورود ، 1 ماهه مولتی ، 3 ماهه یکبار ورود(با حداکثر 90 روز اقامت) صادر میگردد.
مدت آماده شدن این ویزا  7 تا 10 روز کاری زمان میبرد.
مدارک لازم :  پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6  ،تکمیل فرم مشخصات فردی.

  • برای ارائه ویزای تجاری جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار و یا دعوت نامه از شرکتی در قرقیزستان الزامی است. 
فرم تکمیل مشخصات فردی